ผู้ใช้ :  
รหัส :  
     
   
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  กิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สถจ.
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  ระเบียบ/กฏหมาย
  มติ กจจ./ ก.ท.จ./ ก.อบต.
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด
หน่วยงานอื่นๆที่ต้องการแสดง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
 
       
  8  
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program

      

 
 
 

 
 
 
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
อำนาจหน้าที่
1.  งานบริหารทั่วไป
       - รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน  ประกอบด้วยงานธุรการ  งานสาธารณสุข  งานการประชาสัมพันธ์  การจัดการ เวรดูแลสถานที่ทำงาน  งานเลขานุการหัวหน้าสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตลอดจนงานอื่น ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกลุ่มงานใด
       - การบริหารงานบุคคลของข้าราชการ  และลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด  การขออนุญาตลาในกรณีต่าง ๆ การเสนอขอพระราช ทานเครื่องราชอิสรินาภรณ์  การขอรับบำเหน็จบำนาญ  และการขออนุญาตเดินทางไปราชการของข้าราชการ  ยกเว้นการดำเนินการ ทางวินัยของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด


2.  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
       มีหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  โดยรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในฐานะ เลขานุการ /ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง ถิ่นจังหวัด  ดังนี้
       - การดำเนินการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ บริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น  เป็นต้น
       - การพิจารณาตรวจสอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน  การแต่งตั้ง  โยกย้าย  พนักงานและลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
       - การจัดทำทะเบียนประวัติสมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนท้องถิ่น  และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
      - การประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ก.ถ.)  และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง)  รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งในและนอกเขตจังหวัด
       - การคัดเลือกกรรมการผู้แทนข้าราชการ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และกรรมการู้ทรงคุณวุฒิในและคณะกรรม การข้าราช การหรือพนักงานส่วนท้องำถิ่น จังหวัด  (ก.จังหวัด)
       - การประสานในการจัดการจัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องำถิ่นจังหวัด  (ก.จังหวัด)
       - การแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ฯ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ
       - การประสานงานกับคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
       - การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ราชการ  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  หรือบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่นและ   สมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น
       - ให้คำปรึกษาแนะนำทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นกับการปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์ต่าง ๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

3.  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
       3.1  งานบริหารงานบุคคล
     - การบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจ้างสถานธนานุบาล ยกเว้นการดำเนินการทางวิจัยของพนักงานและลูกจ้าง สถานธนานุบาล
     -  การออกหนังสือรับรองบุคคลสมาชิกสภาท้องถิ่น
     - การออกบัตรประจำตัวของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
     - การลาของผู้บริหารท้องถิ่น

     3.2  งานประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะสุข
     - การกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   และหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่น
     - การพิจารณาร่างแผนพัฒนาระยะยาวปานกลาง  (3 ปี)  และแผนพัฒนาประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งการ ตรวจสอบและกลั่นกรองแผนพัฒนาดังกล่าวเพื่อเสนอผู้ว่าราชการ จังหวัด
     - การสนับสนุนด้านวิชาการข้อมูลและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการวางแผนพัฒนาการ ประสานแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร งานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - การรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์  พัฒนาระบบข้อมูลสารสรเทศท้องถิ่น  เช่น  ข้อมูลบุคคล  (สมาชิกสภา/ผู้บริหาร)  ข้อมูลด้าน รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าโครงการอินเตอร์เน็ตตำบล
     - ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล  มติคณะรัฐมนตรี  กระทรวงมหาดไทย  และส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     - การดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนกิจกรรมบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - การส่งเสริม  สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีแนวทางที่ได้มาตรฐานในการจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ บ้านเมือง ที่ดี  ตามมาตรา  52  แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546

3.3  งานงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการพัฒนารายได้
     - การประสานงานโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน  หรือเงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น ๆ     ขององค์กรปก ครองส่วนท้องถิ่น
     - การดำเนินการด้านเงินกู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - การพัฒนารายได้ท้องถิ่น  เช่น  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย  การจัดทำแผนที่ภาษี  และทะเบียนทรัพย์สิน
     - การจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

4.  กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

     - การให้คำปรึกษา  แนะนำ  ตอบข้อหารือด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น  การดำเนินการขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบและการ ขอจำหน่ายหนี้สูญของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        และการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องที่เป็นอำนาจของ ผู้ว่าราชการ จังหวัด  ตลอดจนการพิจารณาผู้ละทิ้งงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ    เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น  ตลอดจนการตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ  ร่างเทศบัญญัติ  ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  เช่น  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้าง  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข  เป็นต้น
     - การจัดตั้ง  ยุบ  ยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น  การเปลี่ยนชื่อ  การเปลี่ยนดวง ตราองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการกำหนดชั้นองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น
     - การประชุมสภาท้องถิ่น  รวมทั้งข้อหารือระเบียบกฎหมาย  ข้อบังคับ  การประชุมสภาท้องถิ่น  หรือการยุบสภาท้องถิ่น
     - การทำกิจการนอกเขต  หรือทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - การเลือกตั้งสมาชิกหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - งานคดีแพ่ง  คดีอาญา  กรณีข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องหาว่าทำผิดคดีอาญาหรือแพ่ง
     - งานคดีปกครอง     กรณีเกี่ยวกับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการกระทำหรือละเว้นการกระทำโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายของข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - งานละเมิดคดี  กรณีข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทำให้เกิดความเสียหาย  หรือกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  2539  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทาง ละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ.  2539  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
     - งานติดตามผลทางแพ่ง   และทางอาญาของพนักงานของพนักงาน  ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกรณีที่เกิดการทุจริต หรือมีกรณีผิดปกติทางการเงิน  และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
     - งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมสัญญา
     - การปฏิบัติการ พ.ร.บ.  ข้อมูลข่าวสาร  พ.ศ.2540
     - การร้องทุกข์กล่าวโทษ  ร้องเรียนข้าราชการสำกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ข้าราชการ  พนักงานท้องถิ่น  และลูกจ้องของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตลอดจนการดำเนินการทางวินัย
     - การร้องเรียนกล่าวโทษผู้บริหารส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  การแต่งตั้ง  หรือถอดถอนผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น
     - การประสานกับคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง)  และคณะกรรมการข้าราชการ  หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่นจังหวัด  (ก.จังหวัด)  เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย
     - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

5.  กลุ่มงานเงินบัญชีและการตรวจสอบ
     5.1  งานการเงิน
     - การดำเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินต่างๆ ของข้าราชการ  และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด  เช่น  เงินเดือน  เงินเดือนข้าราชการค่าเช่าบ้าน  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตรและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานไปราชการ  หรือพนักงานตาม โครงการถ่ายโอนบุคคลากร
     - เบิกจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - การจัดสรรภาษีรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - การพิจารณาตรวจสอบเอกสารการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ           การขอรับเงินบำเหน็จตกทอดของข้าราชการ        หรือพนักงาน  หรือลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - งานการเงินที่เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
     - การขอการเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  และการขอขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน
     - งานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเงินของสถานธนานุบาล
     - งานพัสดุ  ครุภัณฑ์
     - งานรับรองลายมือชื่อผู้เบิกเงินจากคลังจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - การายงานทางด้านการเงินตามหนังสือสั่งการ  ระเบียบและกฎหมายกำหนด
     - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

     5.2  งานบัญชี
     -  การจัดทำบัญชีเงินสด  บัญชีแยกประเภท  บัญชีเงินคงเหลือประจำวัน  ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและหลักฐานการจ่ายเงิน
     - งานจัดสรร  ควบคุมงบประมาณ  การรายงานและงบเดือน
     - การของบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
     - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

     5.3  งานตรวจสอบ
     - การวางระบบการควบคุมภายในของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
     - การให้คำปรึกษา  แนะนำ  กำหนดแนวทาง  และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเงิน    การบัญชี  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ถูกต้อง ไปตามกฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่กำหนด
     - ตรวจสอบการเงิน  การบัญชี  การบัญชี  การพัสดุขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  และหลักเกณฑ์ที่กำหนด  ตลอดจนติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องตามรายงานการตรวจสอบที่แจ้งองค์กรการ ปกครองส่วน ท้องถิ่นทราบ
     - รายงานผลการตรวจสอบการเงิน     การบัญชี     การพัสดุขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมส่ง เสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ
     - ติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนัก     งานการตรวจสอบงบการเงิน  หรือ ตรวจสอบบัญชีประจำปี  และสรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักงานการตรวจสอบงบการเงิน  พร้อมทั้งรายงานการส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น
     - ติดตามผลการสอบทานการปฏิบัติงานด้านการคลังของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น  พร้อมทั้งรายงานให้กรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นทราบ
     - ติดตามผลการวางระบบการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบคณะ กรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ กำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. 2544  และรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
     - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบ
 
อำนาจหน้าที่ สำนักงานท้องถิ่นอำเภอ

1)  งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระดับอำเภอ/กิ่งอำเภอ  โดยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ  ได้แก่  เทศบาล  องค์กรปกครองส่วนตำบล  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบอื่นๆในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ตามกฎหมาย  นโยบายของรัฐบาลและระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนด

2)  การอำนวยการแก่นายอำเภอ/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ในกรณีการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตอำเภอ/กิ่งอำเภอ

3)  การประสานงานเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาท้องถิ่น  งบประมาณ  ระเบียบกฎหมายและการบริหารงานทั่วไป

4)  การให้คำปรึกษา  แนะนำ  กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการเงิน  การบัญชี  การพัสดุรวมทั้งควบคุมตรวจสอบการเงินบัญชี  การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับและ หลักเกณฑ์ที่กำหนด

5)  การประสานการอำนวยการกับส่วนราชการอื่น ๆ ที่มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวจ้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ /กิ่งอำเภอ

6)  การดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน  บัญชี  การงบประมาณ  การพัสดุ  ของสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ/กิ่งอำเภอ

7)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
  หน้าแรก | ข่าวจาก สถจ. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต. | แผนผังเว็บไซต์  
        การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 6