ผู้ใช้ :  
รหัส :  
     
   
 
  บทบาทอำนาจหน้าที่
  ข้อมูล อปท.ในจังหวัด
  ติดต่อสำนักงานท้องถิ่น
  ท้องถิ่นจังหวัด
  งานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
  กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
   ส่วนท้องถิ่น
  กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
  กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
  ท้องถิ่นอำเภอ
  ข่าวสารของ อปท.ในจังหวัด
  ปฏิทินกิจกรรม อปท.
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  กิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สถจ.
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  ระเบียบ/กฏหมาย
  มติ กจจ./ ก.ท.จ./ ก.อบต.
  สรุปผลการประชุมผู้บริหาร
  หนังสือราชการ
 
 
 
 
 
 
หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน
ส่วนราชการต่างๆในจังหวัด
หน่วยงานอื่นๆที่ต้องการแสดง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
 
       
  8  
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม
Acrobat Download Program

      

 
 
 
หนังสือราชการ : ท้องถิ่นปทุมธานี

 

การโอนเงินจัดสรรรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ปท ๐๐๓๗.๕/ว ๒๐๑๓๗  ลว. ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๓  และสิ่งที่ส่งมาด้วย


  หนังสือราชการ : ย้อนหลัง
คู่มือแบบประเมินโบนัส ประจำปีงบประมาณ 2556
กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยี่ยวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2554 (ส่งผลงานย้อนหลังอบรม 3 เดือน)
การยื่นขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน 2556
(๓๐ ก.ค.๕๖) การโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
(๓๐ ก.ค.๕๖)การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑ เม.ย.-๓๐ มิ.ย.๕๖)
การตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
การสำรวจและรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
สำรวจข้อมูลเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา ภาษีสรรพาสามิต ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
(โอนวันที่ ๓๐ พ.ค.๕๖) การโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม)
(โอนวันที่ ๒๓ พ.ค.๕๖) การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๑ - ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
รายงานการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ดิน) ประจำเดือนเมษายน 2556
(โอนวันที่ ๒๓ พ.ค.๕๖) การโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖
ประกาศ อบต.บ้านกระแชง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลผู้ปฎิบัติงานให้ดำรงตำแหนง่สายงานในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2/2556
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา ภาษีสรรพาสามิต ประจำเดือนเมษายน 2556
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ งวดที่ ๒ (เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๕๖)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับฝึกอบรมอาชีพ การป้องกัน ฯ งวดที่ 1
(โอนวันที่ ๘ พ.ค.๕๖) การโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๒
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.-มิ.ย.๕๖)
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมรับการอบรมโครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๓๖-รุ่นที่ ๔๒
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการด้ารการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพิ่มเติม รุ่นที่ ๓๓-๓๕
เงินเดือนปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง สำหรับข้าราชการครูและพนักงานครู(ที่มีโรงเรียนในสังกัด)
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ ๑/๒๕๕๖
รายงานการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ดิน) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพฯ งวดที่ ๒
(โอนเงินวันที่ ๒๖ เม.ย.๕๖) การโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน ๒๒๕๖
(โอนวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖)การโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖
(โอนวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖)การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เงินผู้สูงอายุ งวดที่ ๒
(โอนวันที่ ๒ เม.ย.๕๖) การโอนเงินเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.)เชิงรุก งวดที่ ๒(เม.ย.- ก.ย.๕๖)
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่๓ (งวดสุดท้าย)
(โอนวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖) การโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(โอนเข้าวันที่ ๒๒ มี.ค.๕๖)การโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา ภาษีสรรพาสามิต ประจำเดือนมีนาคม 2556
การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ ๑/๒๕๕๖
(โอนวันที่ ๒๘ ก.พ.๕๖) การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะเพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕)
แนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556
รายงานการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ดิน) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่สำรวจเนื้องาน
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี ๒๕๕๖
(โอนวันที่ ๒๐ ก.พ.๕๖) การโอนเงินเข้าบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี ๒๕๕๖
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาส ที่ ๒ (เดือน ม.ค.-มี.ค.๕๖)
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา ภาษีสรรพาสามิต ประจำเดือนมกราคม 2556
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4/2555
การประชุมปฏิบัติการด้านพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2556
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2556 (หนังสือ ที่ ปท 0023.5/ว88 ลว. 30 ม.ค.56 และสิ่งที่ส่งมาด้วย)
โอนเงินวันที่ 30 มกราคม 2556 เงินโอนประจำเดือนมกราคม 2556 (เพิ่มเติม)
โอนเงินวันที่ 24 มกราคม 2556 เงินโอนอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำเดือนมกราคม 2556(หนังสือที่ ปท 0023.5/ว72 ลว. 24 ม.ค.56และสิ่งที่ส่งมาด้วย)
รายงานการจัดเก็บและนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ที่ดิน) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๕
การเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานของบุคคลภายนอก ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการ
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา ภาษีสรรพาสามิต ประจำเดือนธันวาคม 2555
การประชุมนายก อปท. ประธานสภา อปท. และ ปลัด อปท.ครั้งที่1 เปลี่ยนแปลงวันประชุม
การประชุมนายก ประธานสภา และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2556

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

 
  หน้าแรก | ข่าวจาก สถจ. | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต. | แผนผังเว็บไซต์  
        การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 6